Orodja in metodologije


VODENJE

Ne glede na razvojno fazo, v kateri se nahaja podjetje v procesu preobrazbe, se pri svojem delu naslanjamo na enaka izhodišča.

 

Adizesova metodologija


Vsako podjetje se rodi, razvija, dozori in začenja pešati na enak način. Adizes je ta proces povzel v krivulji življenjskega ciklusa podjetja. Zaznamujejo ga faze, ki so podobne mejnikom v življenjskem ciklu človeka, vendar se od njega razlikujejo v tem, da je mogoče podjetje, ki je začelo izgubljati sapo, s pravilnim vodenjem oživiti in zagnati nov razvojni cikel.

Ključni element uspeha vsakega podjetja so zaposleni, ki jih Adizes razdeli v štiri različne osebnostne tipe.  Podjetje potrebuje vse štiri, predpogoj, da lahko v organizaciji razvijejo svoje potenciale in ustvarijo učinkovite time pa je medsebojno zaupanje in spoštovanje.Danah Zohar in duhovni kapital


Vizionarka med poslovnimi guruji Danah Zohar je že leta 2004 utemeljila pojem duhovne inteligence, ki zaokrožuje in uravnoteža logično in čustveno inteligenco. Bistvo duhovne inteligence je v iskanju in prepoznavanju smisla in namena, duhovni kapital pa je motivacija in notranji mir, ki ju prinaša uresničevanje svojega smisla. Izhaja iz zavedanja vsepovezanosti in medsebojne odvisnosti in ne velja le za posameznike, pač pa tudi podjetja in druge organizacije.
 


Motivacijska lestvica Iana Marshalla

 
Kot nadgradnjo Maslowove piramide potreb, je Ian Marshall razvil motivacijsko lestvico z  osmimi pozitivnimi in osmimi negativnimi motivatorji. V nasprotju z drugimi teorijami sprememb, ki se osredotočajo na spremembo vedenja, je Marshall izhajal iz prepričanja, da je treba za trajnejši učinek v procesu spremembe najprej prilagoditi raven motivacije.Balanced Scorecard


S pomočjo upravljalskega sistema  Balanced Scorcard  (Kaplan, Norton) podjetje izostri vizijo in strategijo in ju sistematično prevede v konkreten in merljiv akcijski načrt. Spremlja in meri štiri različne ravni delovanja podjetja, kar pripomore k bolj uravnoteženemu razvoju. 
 


Vodenje s cilji

 
Vodenje s cilji je klasično orodje vsakega vodje. Strateške cilje podjetja je potrebno razdeliti na manjše, konkretne cilje posameznih organizacijskih enot in oddelkov, ki jih obvladuje srednji management. Njihovo uresničevanje se redno spremlja na vseh ravneh in povratne informacije vgrajuje v tekoče delovanje podjetja. Hoshin kanri strateško načrtovanje


Bistvo hoshin kanri pristopa je v prepričanju, da je vsaka oseba strokovnjak na svojem področju in da morajo vodje odgovornost v čim večji meri delegirati svojim podrejenim. Na ta način vsi zaposleni delijo skupne cilje podjetja, prispevajo k njihovemu uresničevanju in so obenem odgovorni zanj.
 


RAZVOJ ZAPOSLENIH

S pomočjo kombinacije različnih pristopov zaposlene opolnomočimo, da začno razvijati in izkoriščati svoje potenciale. Sodelujemo pri razvoju ključnih kadrov in njihovih vodstvenih sposobnostih, pri čemer uporabljamo kompetenčne modele, analizo 360o, upravljanje s cilji itd. 

 
Transakcijska analiza 


Transakcijska analiza je v svojem bistvu teorija osebnosti, ki se na podlagi posebnega modela ukvarja z različnimi stanji jaza, v katerih se lahko posameznik nahaja in med katerimi zavestno ali nezavedno prehaja. S pomočjo teh stanj je moč razumemeti posameznikovo vedenje in temu prilagoditi tudi komunikacijo. Zaradi tega je transakcijska analiza dragoceno orodje tako pri osebnostnem razvoju, kot pri delu v timih.


Geštalt


Geštalt zaobjema celosten pristop k razumevanju posameznika, ki osebnost vedno opazuje neločljivo povezano s širšim kontekstom in družbenimi danostmi, ki vsakega človeka drugače določajo. Iz tega izhaja neverjetna raznolikost orodij, ki podpirajo izkustveni in samoraziskovalni pristop v osebnostnem razvoju, saj noben človek ni popolnoma enak drugemu. Skupna značilnost vsem pristopom gestalta je, da verjamejo v osebno odgovornost posameznika in da so osredotočeni na sedanji trenutek, saj sedanjost zaobjema tako preteklost kot tudi prihodnost.


Realitetna terapija


Realitetno teorijo mnogi imenujejo tudi Teorija izbire. Temelji na spoznanju, da je vsak človek odgovoren za svoje izbire, tudi za to, kako se bo v neki situaciji počutil. Iz okolja dobimo le informacije, ki jih moramo predelati in nato sami sprejeti odločitve, ki so skladne z nami in našimi potrebami in se obenem zavedati, kako se te odločitve odražajo na naših odnosih. Gre za iskanje ravnovesja med pravico do lastne izbire in priznavanjem te iste pravice tudi drugim. 
 


Nevrolingvistično programiranje


Nevrolongvistično programiranje je tehnika, ki izvira iz spoznanj nevrologije in lingvistike, in jih vključuje v učinkovit način učenja s katerim lahko spreminjamo vkoreninjene vzorce in privzemamo želene, dvignemo motivacijo in utrjevanje izbranih ciljev, izboljšamo odnose... Ta tehnika se osredotoča izključno na sedanjost in prihodnost.


DNLA orodje

 
Programi DNLA so ekspertni sistemi, ki HR strokovnjakom v podjetju pomagajo odkrivati in razvijati potenciale in veščine svojih zaposlenih na vseh poslovnih nivojih. DNLA orodje temelji na znanstveno potrjeni metodologiji, razviti na Max Planck Institutu za psihiatrijo v Nemčiji. Model kombinira znanstvene ugotovitve sodobne delovne psihologije na eni strani in izkušnje ter znanja strokovnjakov iz vsakodnevne poslovne prakse na drugi strani. Sistem se sproti nadgrajuje in sledi zahtevam sodobnega časa, za to skrbijo priznane evropske institucije.
 


OBLIKOVANJE IN INOVIRANJE POSLOVNEGA MODELA

Dober poslovni model razlikuje tržne zmagovalce od poražencev. Vendar še tako dober poslovni model ni večen. Hitre spremembe v okolju in prebojne globalne inovacije lahko usodno vplivajo na podjetja, ki v trendih, ki se napovedujejo, ne prepoznajo priložnosti ali morebitnih nevarnosti. Včasih je dovolj prilagoditev poslovnega modela, včasih je potrebno razviti povsem novega.


PROCESI IN OPTIMIZACIJA

Optimizacija procesov vodi k večji učinkovitosti podjetja in ustvarja prihranke. Podjetjem pomagamo poiskati priložnosti za izboljšave in jih uresničiti. Pri tem uporabljamo spoznanja koncepta vitke proizvodnje, upravljanja poslovnih procesov, organizacijskega razvoja in upravljanja sprememb.

 

FINANČNA OPTIMIZACIJA

Čeprav poudarjamo, da so zaposleni ključni element uspeha vsakega podjetja, to ne pomeni, da skrb za zdrave finance ni pomembna. V prvih fazah preoblikovanja podjetja so te celo nekoliko bolj v ospredju. Če so zaposleni srce podjetja, je uravnotežen denarni tok krvni obtok preoblikovanja zagona novega razvojnega cikla podjetja.
 

Kontaktirajte nas