Politika zbiranja, hrambe in varovanja osebnih podatkov1. Podatki podjetja – upravljavca osebnih podatkov

Podjetje: BB Consulting, razvoj potencialov, d.o.o.

Naslov: Vodnikova cesta 126, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta: info@bbconsulting.si

Spletna stran: www.bbconsulting.si

Davčna številka: SI51583640

Matična številka: 7219083000

Zakonita zastopnica: Ksenija Špiler Božič

 

2. Pridobivanje/zbiranje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke (ime, priimek, e-naslov in področje vašega zanimanja za naše delovanje) nam z vašo privolitvijo lahko posredujete s prijavo na e-novice (v nadaljevanju BB novičke), preko prijavnega obrazca na spletni strani www.bbconsulting.si, ali na naših dogodkih. 


3.  Uporaba, obseg in namen hranjenja ter obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo z namenom, da z vami delimo razmišljanja o temah, s katerimi se soočajo voditelji 21. stoletja ter vam predstavljamo priložnosti in aktualne novice povezane z našim delovanjem. V skladu s tem največ 3-krat mesečno na zbrane elektronske naslove pošiljamo BB novičke.

Zbrane osebne podatke obdelujemo za statistično analizo poslanih BB novičk (vsebinska področja zanimanja za naše storitve in aktivnosti) in v povezavi s tem za namen oblikovanja in pošiljanja bolj usmerjene ponudbe oziroma vsebin, ki se skladajo z interesnimi področji naših (potencialnih) naročnikov in sledilcev.

Vse osebne podatke, navedene zgoraj, skrbno hranimo in ščitimo v skladu z Evropsko Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ZVOP-1.


4. Obdelovalci osebnih podatkov

Poleg zaposlenih v podjetju BB Consulting d.o.o. imajo posreden dostop do osebnih podatkov tudi podjetja, ki upravljavcu nudijo tehnično podporo pri uporabi informacijskih tehnologij (izdelovalci in vzdrževalci spletne strani in vzdrževalci informacijske opreme), toda ne za namen lastne uporabe ali posredovanja teh podatkov katerikoli tretji osebi. Vsa ta podjetja so zakonsko in pogodbeno zavezana k skladnosti z GDPR. Zbranih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali tretjim osebam.


5.  Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika v podjetju BB Consulting d.o.o. hranimo dokler obstaja namen zbiranja in hrambe podatkov, omenjen v 3. točki tega besedila, oziroma do delnega ali popolnega preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu privolitve posameznika se njegove osebne podatke nemudoma trajno izbriše.


6.  Pravice posameznika

Vsak posameznik, katerega osebne podatke hranimo in obdelujemo, lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva vpogled, popravek, popoln ali delni izbris, omejitve obdelave, ugovor obdelavi, prenosljivost obdelave in prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic privolitve za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolite izvajala do njegovega preklica. Vse omenjene zahteve, ki se nanašajo na vpogled ali spremembo v hrambi in obdelovanje osebnih podatkov, naslovite na info@bbconsulting.si. Posameznik se lahko od BB novičk preprosto odjavi s klikom na povezavo Odjava, ki se nahaja v nogi vsakokratnega sporočila. Na omenjeni elektronski naslov lahko naslovite tudi vsa vprašanja in komentarje v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju BB Consulting.


Maj 2018

The policy of collecting, storing and protecting personal data

 

  1. Company info – manager of personal data

Company: BB Consulting, razvoj potencialov, d.o.o.
Address: Vodnikova cesta 126, 1000 Ljubljana

E-mail: info@bbconsulting.si

Webpage: www.bbconsulting.si
VAT ID: SI 51583640
Registration number: 7219083000

Director: Ksenija Špiler Božič

 

  1. Collecting of personal data

Your personal information (name, surname, e-mail address and field of your interest in our work) is collected from you with your consent by registration to our newsletter (BB Newsletter). You can register via application form on our webpage www.bbconsulting.si or at our events.

 

  1. The use, extent and purpose of storing and using of personal data

We store and use all your personal information in order to share with you our field of work and themes we are interested in, to inform you and present to you opportunities and news about our work and to invite you to our events. Accordingly, we send BB Newsletter to your e-mail up to 1 time a month (English version of news).

The collected personal data is processed for the statistical analysis of the sent BB newsletters (content areas of interest for our services and activities) and in connection with this for the purpose of designing and sending a more focused offer or content that is in line with the interest areas of our (potential) subscribers and followers.

All personal data mentioned above are carefully stored and protected in accordance with the European Data Protection Law (GDPR) and ZVOP-1.
 

  1. Personal data processors

The personal data processors are mainly employers of BB Consulting. There is also possible to indirectly access this personal data by the companies that are providing technical support to BB Consulting (web site creators and IT equipment maintenance providers), but not for the purpose of using, owning or transmitting this information to any third party. All these companies are legally and contractually committed to compliance with GDPR. BB Consulting will not, in any case, transfer the collected personal data to third parties.
 

  1. Period of storing personal data

Personal information of an individual at BB Consulting d.o.o. will be kept as long as there is the purpose of collecting and storing the data mentioned in point 3 of this text, or partial or complete cancellation of the consent to store and process individual data is made. Upon the withdrawal of the consent of the individual, his or her personal data will be immediately permanently deleted.
 

  1. Rights of the individual

Any individual, whose personal information is stored and used, may at any time request disclosure, correction, complete or partial deletion, processing restrictions, opposition of use, cancellation of use of his or her personal data. The cancellation of consent does not affect the lawfulness of the data processing which, on the basis of consent, was carried out until its cancellation. All the aforementioned claims, relating to insight or change in the storage and processing of personal data, should be addressed to info@bbconsulting.si. One can simply unsubscribe from the BB newsletter by clicking on the Logout link in the foot of each message. Individual can also address all the questions and comments related to the personal data protection policy at BB Consulting to e-mail address, mentioned above.

May, 2018