Zavarovalnica Vzajemna in BB Consulting: trajnostno poslanstvo, vrednote in organizacijska kultura v praksi

08.10.2021

Vabimo vas k branju drugega iz serije treh člankov, ki je nastal v sodelovanju z našim naročnikom zavarovalnico Vzajemna, s katero smo pot transformacije začeli v letih 2017/2018 s projektom razvoja ključnih kadrov Vzajemne in ga v različnih oblikah nadaljujemo še danes.
 
Serijo člankov sta v sodelovanju z ekipami pripravila Anja Šerc, BB Consulting, in Andrej Šercer, Vzajemna. 
 
Tiskana verzija članka je izšla v interni publikaciji Vzajemne Varuhov utrip.
 
 

VZAJEMNA V NOVIH POSLOVNIH REALNOSTIH: Ker ne moremo delati enako in pričakovati boljših rezultatov

V prvem članku smo predstavili potrebo in motivacijo za spremembe na področju trajnostnega delovanja. Tokratno vsebino namenjamo spremembam, ki nas čakajo v okolju in priložnostih, ki se nam odpirajo, če nadaljujemo s trajnostnim strateškim premislekom in delovanjem. Najtežji, a hkrati nujni del na poti vsake želene spremembe, je prevod trajnostnega poslanstva, vrednot in organizacijske kulture v prakso. Na tej točki vas vabimo, da spoznate, kje vse te priložnosti že imamo in kakšni so potenciali za prihodnost.


TRAJNOST ZA BOLJŠE PRILAGAJANJE SPREMEMBAM

Kot vse gospodarske panoge in celotna finančna industrija je tudi zavarovalništvo, čeprav je tradicionalna panoga, podvrženo nenehnim spremembam:

tehnološkim: uporaba novih tehnologij pri sklepanju zavarovanj, pojav t. i. insuretech, pametnih pogodb, disruptivni poslovni modeli in nova konkurenca izven zavarovalništva ipd.
zakonodajnim in regulatornim: solventnostne in kapitalske zahteve zavarovalnic, varstvo potrošnikov, varstvo osebnih podatkov, financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe in s tem povezana nova zavarovanja ipd.
spremenjenim navadam potrošnikov: zavarovanja po meri, pojav novih tveganj, kot je covid-19, vrednote in navade milenijcev ipd.


Tudi v dejavnosti zavarovalništva bi lahko dejali, da velja zakon kvantne fizike: vse je povezano, sodeluj in se prilagajaj, sicer …

Enako, kot velja za vse gospodarske družbe, je tudi uspešna prihodnost zavarovalnic v času globalizacije, hitrega tehnološkega razvoja, tveganj in novih regulatornih zahtev pogojena s sposobnostjo uvajanja nenehnih sprememb, prilagajanjem in krepitvijo odpornosti. Zmožnost stalne in vzdržne rasti z upoštevanjem vidikov trajnostnega razvoja in vključujočega naslavljanja spremenjenih pričakovanj vseh deležnikov (lastniki, investitorji, zaposleni, stranke, dobavitelji, skupnost, okolje) zavarovalnicam zagotavlja prepotrebno vitalnost, odpornost in konkurenčno prednost.

Tudi Vzajemna ima na tem področju še ogromno priložnosti. Soočamo se s preveliko odvisnostjo od zgolj enega produkta, ki je hkrati podvržen zakonskim spremembam in političnim vplivom. Če želimo to spremeniti, moramo prilagoditi poslovni model ter razviti nove produkte in storitve, ki jih stranke potrebujejo in ki ustvarjajo vrednost za vse deležnike. Zato nadgrajujemo strategijo, katere namen je ponuditi strankam celovit koncept Varuha zdravja.


PROAKTIVNOST DANES IN POGLED V PRIHODNOST

Vzajemna v skladu z zakonodajo1 sicer ni zavezana k pripravi in objavi trajnostnega poročila, a si kljub temu prizadeva za napredek na tem področju.

Želimo več kot zgolj slediti zakonskim določilom, želimo postavljati nove, višje standarde delovanja – za nas in tudi za druga podjetja. Podobno je ne zavezuje niti nova zavarovalniška zakonodaja s področja trajnostnega financiranja2, a si vseeno želimo vsaj sodelovati pri njeni implementaciji, izmenjavi izkušenj in ji slediti v skladu z načelom »po najboljših močeh«.

Vzajemna je tudi povsem samoiniciativno v letu 2019 pristopila k Zavezi o spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju ter pripravila akcijski načrt za njeno uresničevanje. Med drugim se je v sklopu tega seznanila tudi z novim Standardom za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo.

 

Letos smo pristopili k pridobitvi Certifikata družbeno odgovoren delodajalec, ki zajema načrtovanje in izvajanje aktivnosti ter ukrepov za celostno naslavljanje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v odnosu do zaposlenih. V ospredju bodo zlasti področja  organizacijskega upravljanja, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje ter zdravje in varnost na delovnem mestu. Vzajemna se zaveda pomena delovanja v korist vseh svojih deležnikov. Svojo poslovno uspešnost želimo in poskušamo spremljati in meriti tudi z vzpostavitvijo nekaterih kazalnikov trajnostnega razvoja in spremljanjem njihovega napredka ter tako tudi na strateški ravni upravljati s trajnostnimi vidiki poslovanja.

 

VIDIK PROCESOV, SISTEMOV IN VPLIVA NA OKOLJE IN DRUŽBENE VIDIKE

 

Skupna vrednost, Porter in Kramer

Skupna vrednost je koncept iz poslovnega sveta, ki sta ga razvila avtorja Michael E. Porter in Mark R. Kramer. Temelji na predpostavki, da je uspeh podjetij odvisen od uspeha okolja, v katerem podjetje deluje (in obratno). Naloga podjetij po njunem mnenju je ponovno povezati gospodarstvo in družbo na način, da začnejo ustvarjati ekonomsko vrednost, ki hkrati ustvarja vrednost s tem da rešuje družbene probleme.

 

 

 

 

Dejavnike ESG (okolje-družba-upravljanje, ang. environment-society-governance) začenjamo prevajati in razvijati s pomočjo standardov Global Reporting Initiative in s prizadevanjem za uresničevanje globalnih ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Glede na poslovni model, tj. zdravstvena zavarovalnica, morda težko naredimo velike korake na področju okolja (E), gotovo pa lahko bistveno več na področju družbe (S), k čemur lahko pripomore tudi upravljanje (G). Slednji sta za Vzajemno in naše deležnike bistveni vsebini na poti trajnostne evolucije.

Na področju prilagajanja procesov z namenom zmanjševanja negativnega vpliva na okolje pospešeno uvajamo in spodbujamo brezpapirno poslovanje, ukrepe za učinkovito rabo energije (energetske sanacije, hladilne tehnike in klimatizacija, LED razsvetljava), postopoma vpeljujemo električna vozila v vozni park zavarovalnice, zaposleni lahko uporabljajo službena kolesa za mobilnost po mestu, zmanjšujemo in dosledno ločeno zbiramo odpadke.

Z namenom pozitivnega vpliva na družbene vidike procesov in sistemov skrbimo za dosledno varnost in zdravje pri delu (tudi v času povečanega dela od doma zaradi epidemije), negujemo in razvijamo odnose med zaposlenimi in vodstvom, preprečujemo mobing, si prizadevamo za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, krepimo politiko raznolikosti ter preprečujemo diskriminacijo. Nadpovprečne napore vlagamo v skrb za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov naših strank in naših zaposlenih.

 

Sistemska sprememba v toku sodelovanja je bila priprava prenovljenega kataloga kompetenc, ki je bil načrtovan z namenom, da podpira izvajanje poslovne strategije in spoštovanje etičnega kodeksa. Poslanstvo ter vizija podjetja sta postala sestavni del arhitekture zavarovalnice in s tem prepletena ne zgolj v komunikaciji temveč tudi v spremljanju in odločanju na strateški ravni na področju kadrov in upravljanja.

Novi kodeks in kompetenčni model sta rezultat prizadevnega dela in sodelovanja širše delovne skupine, ki so jo sestavljali predstavniki vseh organizacijskih enot Vzajemne in vseh ravni. Na ta način smo pri prenovi organizacijske kulture s t. i. pristopom od spodaj navzgor dosegli cilj upoštevanja vseh vidikov poslovanja pa tudi možnost vključenosti vseh zaposlenih pri doseganju transformacijskega cilja Vzajemne. Celotno aktivnost sta smiselno povezovali Kadrovska služba (odgovorna za kompetenčni model) in Služba za upravljanje tveganj in skladnost (odgovorna za etični kodeks), s čimer smo vzpostavili nov, edinstven pristop pri oblikovanju dveh različnih orodij, ki sicer vsebinsko sodita v okvir dveh ločenih poslovnih področij. Kodeks in nov model kompetenc zaposlenih skupaj opredeljujeta želena ravnanja in potrebne veščine ter skupaj z vrednotami (Zdravje, Znanje, Zaupanje) oblikujeta novo zmagovalno (etično in hkrati moderno) kulturo, ki bo sposobna dosegati zastavljene strateške cilje in podpirati naše poslanstvo: Predani zdravju. Predani vam.

Marjana Frantar, direktorica Vzajemnine Kadrovske službe

 

Izjemno nas veseli, da smo z ekipo Vzajemne v sklopu BB šole sodelovali tudi pri načrtovanju etičnega kodeksa in kompetenčnega modela. Ta dva dokumenta, ki sicer pogosto ostajata ločena, sta kolegici iz Vzajemne ob naši spodbudi enkratno prepletli in ju povezali v orodje za vodenje, ocenjevanje, nagrajevanje in še marsikaj. S tem sta pokazali, kako »neoprijemljive« elemente organizacijske kulture, kot so vrednote in poslanstvo, prevesti v arhitekturo podjetja, torej sisteme in procese. Šele ko načrtno prepletemo kulturo in arhitekturo podjetja, lahko govorimo o celostnem pristopu k spremembam, ki na dolgi rok prinašajo učinke – zavzetost in sodelovanje. Zato čestitke Vzajemni za to odločitev in naj služi kot spodbuda in priporočilo vsem, ki se lotevajo podobnih prenov ali zasnov procesov v svoji organizaciji.

 

Uršula Butkovič, kreator idej BB Consulting

 

 

1 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).
2 Uredba o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter uredba o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev.

Več BB novic: ArhivPrijavi se na BBNovičke